Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008

ΠΩΣ ΕΜΑΘΑ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΣ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΜΑΡΑΣΤο ποστ αυτό αφιερώνεται με ευγνωμοσύνη σε μια ιστολόγο που επιτέλους μου άνοιξε τα μάτια.
Είμαι βλάκας!
Επειδή δεν συμφωνούσε με το σχόλιο που είχα γράψει σε ποστ της μου έδωσε την εξής αποστομωτική και με πλήρη επιχειρηματολογία απάντηση:
λες βλακείες και μάλιστα τις λες με περισπούδαστο ύφος. Αυτό είναι το τραγικό.
Δυστυχώς τα σκάγια παίρνουν προφανώς και τον
Vad που είχε το θράσος να συμφωνήσει με το σχόλιο μου!
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΜΑΡΑΣ
.
Χρονογράφημα από το βιβλίο «Ώ Τέμπορα, ώ Μόρες» του Παύλου Νιρβάνα.

Εις τό ναυτοδικείον Πειραιώς κατεδείχθη περιτράνως, προχθές ή αξία τής κουταμάρας. 'Ένας ναύτης, κατηγορούμενος επί υπεξαιρέσει, ηθωώθη διότι ό μηνυτής του εβεβαίωσε τό δικαστήριον ότι ήταν κουτός, ό δυστυχής.
-Είσαι πράγματι, κουτός; τόν ερώτησεν ό πρόεδρος. .
-Είμαι, κύριε πρόεδρε! απήντησεν, υπερηφάνως, ό κατηγορούμενος.
Τό ότι τό εβεβαίωσε καί ό ίδιος θά ήτο, βεβαίως, λόγος νά μήν αθωωθή. Διότι δέν υπάρχει μεγαλυτέρα ευφυΐα από τό νά όμολογήση κανείς ότι είναι κουτός. Άλλά τέλος πάντων, ό,τι έγινεν έγινε. Δέν πρόκειται νά επανέλθωμεν επί τού δεδικασμένου. Τό γεγονός είναι ότι ή κουταμάρα αποτελεί σπουδαίον παράγοντα προόδου καί ευδοκιμήσεως εις τόν κόσμον αυτόν. Άπόδειξις ότι καί οί ευφυέστεροι τών ανθρώπων, όταν επιδιώκουν νά επιτύχουν κάτι εξαιρετικόν καί δύσκολον, προσποιούνται τόν κουτόν.
- Τόν κουτό μάς κάνεις τώρα;
Τί σημαίνει ή φράσις αυτή, τήν όποίαν ακούμε συχνότατα; Σημαίνει, άπλούστατα, ότι κάποιος, πού δέν είναι κουτός, προσπαθεί νά φανή ότι είναι. Άλλά κανείς δέν ύποκρίνεται μίαν κατάστασιν, καί όχι μάλιστα πολύ επίζηλον, χωρίς νά έχη ωφεληθή απ' αυτήν. Άρα ή κουταμάρα έχει πολλάς χρησιμότητας.
Έν τούτοις, κανείς πραγματικός κουτός δέν αναγνωρίζει ποτέ ότι

είναι τοιούτος. Καί ό ναύτης πού ωμολόγησε, προχθές, εις τό
Ναυτοδικείον, μέ τόσην αυταπάρνησιν, ότι είναι κουτός, είπαμεν, ότι δέν ήτο καθόλου κoυτός. 'Απεναντίας ήτο πολύ έξυπνος. Οί πραγματικοί κουτοί δέν ύποπτεύονται, άπλούστατα, τήν κατάστασί των. Πώς νά τήν ύποπτευθούν; Γιά νά καταλάβη κανείς ότι είναι κουτός χρειάζεται κάποια εξυπνάδα. Άλλά, όταν είναι κανείς τόσον έξυπνος, ώστε νά καταλάβη ότι είναι κουτός, παύει πλέον νά είναι κουτός. Έπομένως - γιά νά φτάσωμεν εις κάποιο ευχάριστο συμπέρασμα - κουτοί είναι όλοι οί άλλοι εκτός ήμών τών δύο, αγαπητέ αναγνώστα.
Καί όμως, είναι τόσον αχάριστοι οί πραγματικοί κουτοί. Πρέπει νά βρεθούν εις μίαν εκτάκτως δυσχερή θέσιν, όπως ό προχθεσινός ναύτης, γιά ν' αντιληφθούν τί αξίζει ή κουταμάρα. Καί αξίζει, πράγματι, ένα βασίλειο. 'Όλοι οί συνήγοροι τών ποινικών
ύποθέσεων καταγίνονται διαρκώς νά αποδείξουν ότι οί πελάτες των είναι κουτοί.
-Έπικαλούμαι, τό ακαταλόγιστον, κύριοι δικασταί...
Άλλά, μήπως, μόνον εις τό δικαστήριον θριαμβεύει ή κουταμάρα; Ή κουταμάρα είναι ό μέγας απολογητής καί συνήγορος τού ανθρώπου, εις κάθε βήμα της ζωής του.
-Όμολογώ τό λάθος μου, αλλά κι' εγώ δέν ξέρω πώς βρέθηκα κουτός καί τόκανα...
Φτάνει κάποτε ή όμολογία, έστω καί στιγμιαίας κουταμάρας, διά νά εξιλεώση ή νά σώση ένα ένοχον. Τόσην δύναμιν έχει. Έγνώρισα, πρό ολίγων ετών, άνθρωπον, πού ήτο έτοιμος νά χωρίση τήν γυναίκα του, κατόπιν βαρυτάτου παραπτώματός της είς τό κεφάλαιον τής συζυγικής τιμής. Έξαφνα, εις μίαν στιγμήν φωτεινής εμπνεύσεως, ή άμαρτωλή τού είπε:
-Έπί τέλους, άν έκανα κι εγώ μιά κουταμάρα ατή ζωή μου, δέ χάλασε ό κόσμος.
Ό σύζυγος έγινεν, αμέσως άλλος εξ άλλου. Άπεκαλύφθη ευλαβώς πρό τής «κουταμάρας» τής συζύγου του καί τήν εσυγχώρησεν. Προφανώς είχε σκεφθή ότι οί έξυπνοι άνθρωποι πρέπει νά είναι επιεικείς πρός τούς κουτούς. Καί έτσι ή σύζυγος έμεινε μέ τήν «κουταμάρα» της καί ό σύζυγος μέ τήν εξυπνάδα του. Δέν πιστεύω νά ισχυρισθή κανείς ότι ό ευτυχέστερος από τούς δύο ήτο ό έξυπνος σύζυγος.
(διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτότυπου)
.
ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (1866-1937)
.
Λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Πέτρου Κ. Αποστολίδη.
Γεννήθηκε στην Μαριανούπολη της Ρωσίας αλλά 5 χρονών ήρθε στον Πειραιά. Αν και δεν γεννήθηκε στην Σκόπελο λόγω του Σκοπελίτη πατέρα του ήθελε να θεωρείται Σκοπελίτης. Τελείωσε την Ιατρική στην Αθήνα και διορίστηκε γιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό και έφτασε το 1920 στο βαθμό του γενικού αρχιάτρου ενώ το 1922 παραιτήθηκε. Γι΄αυτό και ήταν γνωστός και σαν «Καπετάνιος» ή «Γιατρός ».
Παράλληλα από φοιτητής έλαβε ενεργό μέρος στην λογοτεχνική κίνηση του τόπου. Έγραψε από ποίηση ,διήγημα και μυθιστόρημα, θέατρο, δοκίμιο, κριτική, απομνημονεύματα ,πεζοτράγουδο, χρονογράφημα στο οποίο διακρίθηκε ιδιαίτερα, μέχρι μεταφράσεις ξένων έργων.
Αδελφικός φίλος του Παπαδιαμάντη ο οποίος κάποτε όταν διάβασε ένα ποίημα του τον χάιδεψε στο κεφάλι και είπε " και τα ποιήματα μαθήματα είναι".
Το 1928 έγινε Ακαδημαϊκός.


Τρία από τα αποφθέγματα του:
Η μεγαλυτέρα σοφία είναι το να κατορθώσει κανείς να διορθώνει την μοίραν του.


Ο μπακάλης, όταν θέλει να μάθει το παιδί του γράμματα, τ' όνειρό του είναι να το ακούει μιαν ημέρα και να μην το καταλαβαίνει.

Οι καλλιτέχναι δεν εξυπνούν ποτέ. Ζουν πάντα μέσα εις το όνειρον.


Το σπίτι του στην Σκόπελο.
.
.
Ένα πολύ γνωστό επίσης και ενδιαφέρον κείμενο για τους βλάκες είναι του Ευάγγελου Λεμπέση Η Τεράστια Κοινωνική Σημασία των Βλακών εν τω Συγχρόνω Βίω .Έχει δημοσιευθεί εδώ και υπάρχει και ένα σχόλιο μου με μερικά πρόσθετα στοιχεία.
.

29 σχόλια:

 1. Καλημέρα Αθεόφοβε μου,
  τώρα δα πληροφορήθηκα κι εγώ ότι είσαι ένας περισπούδαστος βλάκας!!!!
  Φαντάσου να ήσουν απλώς ένα βλάκας, χωρίς σπουδές! χα χα χα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το θετικό είναι ότι είσαι περισπούδαστος όπως λέει και η Μερόπη! Σκέψου ότι πολύ χειρότερα θα ήταν να ήσουν ένας σκέτος...βλάκας! Νομίζω χρωστάς ένα "ευχαριστώ" για το κομπλιμέντο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Eπίσης στο μοναδικό στο είδος του σκωπτικό έργο "Μωρίας Έπαινος" (1509) το φωτεινό μυαλό του φιλόσοφου και ελληνολάτρη Έρασμου έπλεκε το εγκώμιο της χαζομάρας των ανθρώπων σαν αίτιο της κάθε συμφοράς ή ευτυχίας μας! Και ο διδάσκαλος της ρητορικής στην αρχαιότητα Ισοκράτης (436 π.Χ-338 π.Χ.) μίλησε πολύ για την εν λόγω ...αρετή καθώς & πολλοί άλλοι!
  Οπότε καλέ μου, τυχερός είσαι!
  Τώρα βέβαια εγώ δεν πήρα είδηση τί ακριβώς λέχτηκε ούτε σε ποιό blog, όμως, από όσο μπορώ να πω πως σε "ξέρω" τόσο καιρό που σε διαβάζω, είμαι σε θέση να υποστηρίξω το ακριβώς αντίθετο από τη φράση της φίλης blogger: πως δλδ δεν μιλάς ποτέ με ύφος περισπούδαστο, το αντίθετο, σχεδόν πάντοτε αστειεύεσαι, ωστόσο από τα λόγια σου προβάλλουν οπωσδήποτε αλήθειες! Και όπως λέω συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις (παραφράζοντας μια φράση του Σωκράτη- μια που μίλησα για αρχαίους Έλληνες-)"δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν κάποιοι έχουν για μένα άσχημη γνώμη, γιατί γι΄αυτούς εγώ μπορεί να έχω χειρότερη..."!
  Σε φιλώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βρε αθεόφοβε με μπέρδεψες. Είχα τη γνώμη ότι είσαι έξυπνος, απλός, γλαφυρός στη γραφή σου και με καλόγουστο χιούμορ!
  Πολύ θα ήθελα να επισκεφτώ το μπλογκ της κυρίας που αναφέρεις επειδή είμαι κι εγώ έξυπνος και μου αρέσει να γνωρίζω κι άλλους πιο έξυπνους από μένα.
  Το χρονογράφημα του Νιρβάνα πολύ ωραίο και θάθελα να προσθέσω τη δήλωση της Φανής Χαλκιά και να ρωτήσω την συμπλογκίτισσα σε ποια κατηγορία ανήκει κατά τη γνώμη της η ολυμπιονίκης μας;
  "….Oι Έλληνες είμαστε γεννημένοι πρώτοι. Τα υπόλοιπα είναι για τους δεύτερους. Το αποδεικνύουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια σε όλο τον κόσμο. Το έχουμε στα κύτταρα μας και είναι το μεγαλύτερο δώρο..".
  Μήπως βγήκα από το θέμα; Ε, δεν πειράζει. Για τη βλακεία μιλάμε άλλωστε…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Βρίσκω ποταπό και λαϊκίστικο το να εμπλέκεις έξαφνα τον Vad στην κουβέντα προσπαθώντας να αποκτήσεις συμμάχους, αθώο θύμα μιας αναίτιας και άδικης επίθεσης.


  Niemandsrose

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Επίτρεψέ μου να πω, μια και κάπως σας ξέρω, ότι σας διακρίνει αμφότερους - εσένα και την περί ης ο λόγος ιστολόγο - δημιουργό πνεύμα αντιλογίας, γι αυτό άλλωστε μου είστε και αγαπητοί. Το κακό όμως είναι πως όταν τα μεγάλα πνεύματα (αντιλογίας) συναντώνται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. meropi-
  ndn-
  Το περισπούδαστος βλάκας είναι για να ξεχωρίζει κανείς από τον βλάκα με πατέντα!

  ηλιαχτίδα-
  syneas-
  Καλέ εσείς κοντεύετε να με πείσετε ότι δεν είμαι ούτε καν βλάκας όχι περισπούδαστος κιόλας!

  niemandrose-
  Άραγε πως χαρακτηρίζεται από σένα κάποιος που συμφωνεί με ένα βλάκα προσφέροντας και την βιωματική του εμπειρία για να ενισχύσει τα γραφόμενα του βλάκα;

  Αγαπητέ μου Γεράσιμε δεν έχω κανένα πρόβλημα και ελπίζω να το έχεις διαπιστώσει ότι μου αρέσει ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ.
  Αν θεωρείς όμως εσύ αντίλογο το να σέ χαρακτηρίζουν περισπούδαστο βλάκα,ποταπό και λαϊκιστή πρόξενο αναίτιας και άδικης επίθεσης τότε έχουμε προφανώς διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει αντίλογος.
  Ακριβώς γιατί δεν υπήρξε αντίλογος δεν απάντησα καν στο μπλογκ της στο σχόλιο της για μένα και στο σημερινό ποστ δεν ανέφερα καν σε ποιό ιστολόγιο γράφτηκε αυτό γιατί ούτε αυτό έχει καμία σημασία.
  Και αυτό ακριβώς για τον λόγο που έγραψες.
  Γιατί μου αρέσει ο αντίλογος με ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ.
  Αλλά αντίλογο κάνεις με άτομα που δεν έχουν πιστέψει ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα για τον εαυτό τους ή που θεωρούν ότι αυτό που λένε πρέπει να γίνεται αυτονόητα αποδεκτό από όλους.
  Η ιστορία αυτή μου θύμισε την απάντηση που έδωσε ο Χόλμπρουκ όταν τον πίεσαν να απαντήσει για τον ισχυρισμό του Μιλόσεβιτς ότι είχε κάνει συμφωνία με τους Αμερικανούς να αποσυρθεί από το προσκήνιο.
  -Θα πιστέψετε ένα υπεύθυνο για γενοκτονία ή την κυβέρνηση των ΗΠΑ;
  Για αυτούς τους λόγους λοιπόν δεν πρόκειται άλλο να ασχοληθώ ή να ανοίξω ένα ανιαρό διάλογο με την ιστολόγο αυτή που όπως θα έχεις διαπιστώσει δεν έχω χρησιμοποιήσει γι΄αυτήν κανένα προσβλητικό χαρακτηρισμό.
  Αντίθετα της αφιέρωσα και το σημερινό ποστ και αντί να με ευχαριστήσει το θεώρησε αναίτια και άδικη επίθεση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. great minds think alike.....
  and fools never differ!

  πλάκα κανω, μη με πάρουν κι εμένα τα σκάγια!

  :)

  κι ένα άλλο καλό που άκουσα σχετικά με το θέμα σου είναι ότι δεν πρέπει να φιλονικείς με έναν ηλίθιο γιατί κανείς δεν θα καταλάβει τη διαφορά.

  το κόνσεπτ τηου σχόλιου μου είναι το εξής: όλοι έχουν μία γνώμη αλλά έτσι και αρχίσει το βρισίδι δεν τελειώνει ποτέ.

  άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. athinovio-
  Γράφεις:
  όλοι έχουν μία γνώμη αλλά έτσι και αρχίσει το βρισίδι δεν τελειώνει ποτέ.

  Όπως είδες προσωπικά εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει καμιά υβριστική λέξη ούτε χαρακτηρισμό και αντιμετωπίζω αυτές τις καταστάσεις με ιδιαίτερη σατυρική διάθεση.
  Βλέπεις θυμάμαι πάντα την ακόλουθη ιστορία η οποία είναι άκρως διδακτική.

  Μια μέρα στην Βουλή αγορεύοντας ο Γεώργιος Παπανδρέου(ο παππούς του Γιωργάκη) προκάλεσε την αντίδραση ενός δεξιού βουλευτή που του φώναξε:
  -Πάψε θα σε πιστολίσω.
  Έγινε αναταραχή στην αίθουσα αλλά γαλήνιος ο Παπανδρέου ρώτησε:
  -Ποιος το είπε αυτό;
  Σηκώθηκε ο βουλευτής Κίνιας και είπε:
  -Εγώ.
  Σήκωσε τότε το δεξί του χέρι ο Παπανδρέου ,έδειξε τον βουλευτή που μίλησε και είπε:
  -Σεις; Τότε δεν έχει σημασία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μμμμ.... κάτι μου θυμίζει... κάπου την είδα τούτη την επίθεση, αν δεν κάνω λάθος....

  Χαχαχα... ωραίο το χρονογράφημα του Νιρβάνα.Ξέρεις πόσο του σπάζεις τα νεύρα του άλλου όταν το παίζεις βλαξ;
  ΄Ισως και γι' αυτόν τον λόγο εξηγριώθη η φίλη ιστολόγος...

  Φιλί και Γλαρένιες αγκαλιές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. φύρδην-μίγδην-
  Γράφεις:
  Ξέρεις πόσο του σπάζεις τα νεύρα του άλλου όταν το παίζεις βλαξ;
  ΄Ισως και γι' αυτόν τον λόγο εξηγριώθη η φίλη ιστολόγος...

  Επειδή δεν έπαιξα πουθενά τον βλάκα,αφού άλλωστε είμαι(!) και
  επειδή ήδη έχω λάβει δύο e-mail από φίλους που δεν έχουν διαβάσει την αιτία αυτού του ποστ και μου γράφουν εμμέσως ότι πρέπει κάπου να έχω θίξει την ιστολόγο έστω και χωρίς πρόθεση παραθέτω απλά τα δύο σχόλια που αναφέρομαι.

  Ο/Η αθεόφοβος είπε...
  Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο.
  Άπλά έχουν διάφορα ήθη και έθιμα από μας και αυτά που εμείς τα θεωρούμε καταπίεση αυτές τα θεωρούν αυτονόητα και φυσιολογικά.
  πχ μετανάστριες στην Αγγλία από χώρες που εφαρμόζουν την κλειτοριδεκτομή σε ποσοστό πάνω από 70% το θεωρούν αυτονόητο ότι θα την κάνουν στην κόρη τους ξέροντας ότι είναι παράνομη στην χώρα που ζούν.
  23 Αύγουστος 2008 1:06 πμ

  Ο/Η VaD είπε...
  αθεόφοβος,επειδή το ζω από κοντά,ξέρω ότι είναι έτσι ακριβώς,μια συνήθεια και εδώ που τα λέμε,στις θερμές χώρες φροντίδα για προστασία απ'τον καυτό ήλιο και την άμμο της ερήμου,και νάτην η μπούρκα και η μαντήλα!

  23 Αύγουστος 2008 4:55 πμ
  @αθεόφοβος, λες βλακείες και μάλιστα τις λες με περισπούδαστο ύφος. Αυτό είναι το τραγικό.
  26 Αύγουστος 2008 10:39 πμ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Α, γειά σου αυτό ήταν...
  Ο vad νομίζω διέγραψε τα σχόλια και δεν τα βρήκα
  Τώρα όμως διαφοροποιείται το πράγμα...

  Και οι δύο τοποθετηθήκατε με γνώση λόγου, ΟΡΘΑ, πλην όμως παρεξηγήθηκαν στην πορεία τα γραφόμενα του ενός από τον άλλον. Εν ολίγοις...κονταροχτυπήθηκες άδικα για ένα θέμα που δεν έλυσαν μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και οργανώσεις, για το λόγο ακριβώς πως εντάσσεται στη σκληρή πραγματικότητα των ηθών και των εθίμων τους.

  Προφανώς, πονηρούληηηηη ...
  τοιουτοτρόπως εσχολίασες, για να εκμαιεύσεις την θέση και αντίδραση του φίλου blogger σε τούτο το φλέγον ζήτημα....

  Και σας το έχω πει βρε παιδιά.... αφήστε την υπονοηματική... μόνο παρεξηγήσεις (εκ του μηδενός..) δημιουργούνται.

  ΄Ηταν όμως μια καλή ευκαιρία να μάθω η μικρό-νους ή μήπως να βάλω στερητικό μπροστά....για το χρονογράφημα του Νιρβάνα.

  Τρελαίνομαι να διαβάζω τα σατιρικά σου....

  Καλή σου μέρα και όμορφη,

  Φιλί και Γλαρένιες αγκαλιές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. "Είμαι βλάκας με πατέντα,
  με λοφίο και με τέντα"

  μου είπανε να λέω!
  με θέτε στην παρέα ?
  θα γίνει κλαμπ?
  θα ψηφιστεί προεδρείο?
  Προηγούνται πολλοί ή να βάλω υποψηφιότητα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ... συνεχίζω γιατί έπαθε πανικό απο τν βλακεία μου ...
  Τι πτυχίο πρέπει να έχω για να είμαι περισπούδαστη?
  Τι βαθμό πρέπει να έχει το πτυχίο?
  Να είναι παπυρούχο ή απλό χαρτί ?
  Να είναι επικυρωμένο? ή απλή φωτοτυπία ?

  Πόσοι ιστολόγοι, γνωρίζουν τον Νιρβάνα (για να μην επεκταθώ), ήθελα να ήξερα, κι εγώ το σκίζω το πτυχίο....αν βρεθούν παραπάνω απο τους μετρημένους στα δάχτυλα!
  Καλοκαιρινοφθινοπωρινούς χαιρετισμούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ρε τι μου θύμησες τώρα!!
  Κάτι μου λέει ότι η μπλόγκερ που σε αποκάλεσε βλάκα είναι η ίδια που με αποκάλεσε πράκτορα του ΚΚΕ και μέγα προπαγανδιστή που το πάθος μου (ή η δουλειά μου ως πράκτορας ) δεν με αφήνει να δω την αλήθεια χαχαχαχαχχχχχχ

  Εγώ οφείλω να σου δώσω συγχαρητήρια.
  Ακόμη και ως βλάξ διατηρείς το επίπεδό σου σε αντίθεση με την "έξυπνη" που έχει το θράσος να σχολιάζεις ακόμη και στο μπλογκ σου προκαλώντας σε.
  ( και εγώ τότε δεν της έκανα την χάρη να την ονομάσω )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Κάπου διάβασα πως οι κουτοί και οι βλάκες ζουν περισσότερα χρόνια. Αρα αν είναι κανείς κουτός και αν του το επιβεβαιώνουν κιόλας, μάλλον τυχερός είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. "Ο vad νομίζω διέγραψε τα σχόλια και δεν τα βρήκα
  Τώρα όμως διαφοροποιείται το πράγμα..."
  Κανένα σχόλιο δεν διέγραψε ο Vad αλλά φαίνεται η πολλή παρέα με τον kapetanios (tromara tou) θα σας κάνει και σας να μαλώσετε με την αλήθεια.

  Αθεόφοβε, έχεις χιούμορ και γι' αυτό υπογράφω το συγχωροχάρτι σου.Χα!

  Αλλά το κουτσομπολιό πέφτει σύννεφο, ε; Ακούς εκεί έλαβα 2 email από 2 φίλους και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα...
  Άντε πάλι. Σας έδωσα τροφή για ίντριγκες, σούσουρα και δολοπλοκίες.

  Κι ούτε ένα ευχαριστώ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μπαμπά μπαμπά αθεόφοβε,
  με είπε "tromara tou" !! :))

  Κατα τα άλλα,( τα οποία και παρουσιάζουν το μόνο ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση)
  έχω την εντύπωση ότι Ευάγγελος Λεμπέσης σας ανακάλυψε αγαπητέ αθεόφοβε και οφείλω να σας καταγγείλω στο κοινό σας.
  Ιδού:
  "Ενδιαφέρον είναι τέλος ενταύθα το φαινόμενον μερικών ευφυών ανθρώπων, οίτινες, ενστικτωδώς διαισθανόμενοι τον κοινωνικώς ανυπέρβλητον ρόλον των βλακών και την λαμπράν κοινωνικήν αυτών σταδιοδρομίαν - εv τη «χρυσή» μέση οδώ της μετριότητος εννοείται - αποφασίζουν να υποδυθούν τον ρόλον αυτόν, όπως ανέλθουν δια της μεθόδου της «νύσσης», ως αύτη ευφυέστατα αποκαλείται παρά τω λαώ"
  Είναι πλέον σαφές και στην θέση σας θα το ομολογούσα πάραυτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μόλις άνοιξα τον υπολογιστή μου και βρέθηκα μπροστά σε όλα αυτά τα μηνύματα σας.
  Κατ΄αρχάς μεταφέρω εδώ ένα σχετικό σχόλιο που γράφτηκε κατά λάθος στο προηγούμενο ποστ.

  Ο/Η ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ είπε...
  Ποιος την χάρη σας!!
  Έχετε αποκτήσει πλέον δωρεάν πιστοποιητικό βλακείας (και ελαφρυντικό ποινής για ποινικώς επιλήψιμες ενέργειες) και δεν έχετε ανάγκη κανένα κερατά!!
  Συνήθως αυτά τα πιστοποιητικά για βλάκες (αλλά και για μη βλάκες κυρίως) στοιχίζουν πανάκριβα λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχουν..
  Κρίμα που λόγω διακοπών δεν είδα το σχόλιο της κυρίας καθώς και το δικό σας κείμενο..
  29/8/2008 1:35 μμ

  Ο κ. Βαρδάκας σαν έγκριτος νομικός αμέσως διαπίστωσε την μελλοντική χρησιμότητα του δωρεάν πιστοποιητικού βλακείας και τον ευχαριστώ!
  Είμαι δε σίγουρος δε ότι όταν το πιστοποιητικό αυτό έχει εκδοθεί από ένα ιδιαίτερα ευφυές άτομο σαν αυτήν που το χορήγησε έχει και σημαντική βαρύτητα.
  Με τον κ.Βαρδάκα έχουμε πολλές φορές διαφωνήσει ο ένας για τα γραφόμενα του άλλου, αλλά ειλικρινά το λέω, χαίρομαι να διαβάζω τις απαντήσεις του γιατί είναι ενδιαφέρουσες και καυστικές αλλά ποτέ προσβλητικές.

  Φύρδην Μίγδην-
  Γράφεις:
  Εν ολίγοις...κονταροχτυπήθηκες άδικα για ένα θέμα που δεν έλυσαν μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και οργανώσεις,….
  Που το είδες το κονταροχτύπημα;
  Μια γνώμη εξέφρασα και με είπανε βλάκα, συγνώμη να μην υποβαθμίζω τον τιμητικό αυτό τίτλο περισπούδαστο βλάκα!

  Ζουζουνα-
  Δεν χρειάζεσαι κανένα πτυχίο, απλά πήγαινε στο συγκεκριμένο ιστολόγιο και γράψε μια αντίθετη άποψη!
  Θα σου απονεμηθεί πάραυτα ο τίτλος!

  Πράκτορα του ΚΚΕ,συγνώμη kapetanios, tromara sou με αποκάλυψες ,φταίω βέβαια εγώ που σας έστειλα να διαβάσετε τον ινστρούχτορα Λεμπέση!

  Phlou..flis-
  Μακάρι να είναι σωστό αυτό αλλά ο Μητσοτάκης τι είναι η επιβεβαίωση ή η εξαίρεση του κανόνα;

  Nimandsrose-
  Δηλαδή μας αποκαλύπτεις και εκθέτεις την Φύρδην Μίγδην παντρεμένη γυναίκα , ότι κάνει πολύ παρέα με τον Καπετάνιο πράκτορα του ΚΚΕ (υποψιάζομαι ότι ήταν και στην KGB!);
  Γιατί αυτή και όχι εγώ έγραψε ότι ο Vad διέγραψε τα σχόλια!
  Βλέπω δε ότι χορηγώντας μου συγχωροχάρτι επιβεβαιώνεις αυτό που είχα γράψει στον Γεράσιμο , δηλαδή ότι αντίλογο κάνεις με άτομα που δεν έχουν πιστέψει ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα για τον εαυτό τους ή που θεωρούν ότι αυτό που λένε πρέπει να γίνεται αυτονόητα αποδεκτό από όλους.
  Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι και το πιστοποιητικό βλακείας και το συγχωροχάρτι μου τα χορήγησες τσάμπα και αφιλοκερδώς!
  Τώρα βλάκας και με χιούμορ λίγο ασυμβίβαστο δεν είναι;
  Τέλος για τις ίντριγκες, τα σούσουρα και τις δολοπλοκίες που τις είδες;
  Απλά και σαν συμβουλή από ένα περισπούδαστο βλάκα.
  Μην θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι το επίκεντρο του κόσμου ώστε να γίνονται γύρω από αυτόν ίντριγκες, σούσουρα και δολοπλοκίες.
  Μόνο πλάκα κάνουμε εδώ και διασκεδάζουμε γράφοντας ο καθένας ότι του κατέβει και διαβάζοντας ο ένας τα γραπτά του άλλου.
  Αν γράψουμε δε και κάτι που προσέβαλε κάποιον ποτέ δεν πέφτει η μύτη μας να πούμε συγνώμη βρε αδελφέ ήμουνα εκείνη την μέρα σε κακή διάθεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αχ, μωρέ Αθεόφοβε... Μια Πάπισσα δε ζητά ποτέ συγνώμη. Το πολύ να υπογράψει κανένα συγχωροχάρτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Πάπισσα Niemandrose-
  Άρχικώς τα σέβη μου!
  ¨Ομως συγχωροχάρτι ζητούν μόνο οι αμαρτωλοί.
  Εγώ η μόνη αμαρτία που έκανα ήταν που αμφισβήτησα το αλάθητο της πάπισσας .
  Έλα ντε όμως που είμαι πνεύμα ελεύθερο και δεν αναγνωρίζω το αλάθητο σε κανένα (ούτε και στον εαυτό μου!)
  Όποτε τι να το κάνω το συγχωροχάρτι;
  Βέβαια δεν πρέπει κανείς να κάνει τέτοιες ερωτήσεις άμα έχει δει την σχετική γελοιογραφία του Αρκά.
  Όταν ο πεθαμένος του Αρκά ρώτησε τον άγγελο γιατί αυτό το αγγελάκι είναι στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου αυτός του εξήγησε:
  Πέτυχε τον Άγιο Βασίλη στα νεύρα του και τον ρώτησε τι να το κάνει αυτό το δέντρο !
  Όπότε άχρηστο και το συγχωροχάρτι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Πλειοδοτώ, πλειοδοτώ: Ενας βλάκας και μισός! Τι κερδίζω..?
  σμουτς βρε! καιρό είχα να περάσω και μου έσιαξες το κέφι! :))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αφού συμφωνείς με την πάπισσα κερδίζεις πάραυτα από τα αποθέματα του Βατικανού το μικρό δακτυλάκι του αριστερού ποδιού του Αγίου Φούφουτου τοποθετημένο σε κουτί από καθαγιασμένο τίμιο ξύλο της εταιρείας Σταυρός ΑΕ.
  Βοήθεια σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εύγε! Απο σήμερα σε διορίζω επάξια γελωτοποιό της τρίτης ηλικίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Είμαι βλαξ ολκής, συνεπώς έχω και εγώ όπως και εσείς αγαπητέ οικοδεσπότα το ακαταλόγιστον.

  Απαιτώ λοιπόν σεβασμόν και κατανόησιν δια όλας τα ενεργείας μου, ανεξάρτητως του πόσο ντιριντάχτα ή απκρούστικές μπορούν να είσουσι (είμη μουρφουμέν'ς ηγού).

  ΕυχαρισΘώ.

  Όποιος φέρει αντίρρηση στα ανωτέρω θα πολτοποιηθεί από τον ηρωικόν και φιλοκύπριον λαόν της Α.Ε.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Άντε τι το κάναμε εδώ Αμέρικαν μπάρ;(που έλεγε και ο μακαρίτης ο Παπαγιαννόπουλος!)
  Θα έρχεται ο καθένας τυχάρπαστος και θα δηλώνει από μόνος του βλάξ;
  Έχετε περάσει αγαπητέ μου πρώτα από το μπλογκ της Niemandrose να σας απονείμει τον τίτλο;
  Δεν μας φτάνουν δε οι ντόπιοι θα μας έρχονται και εισαγόμενοι από την Σουηδία σαν τον pølsemannen !

  Αγαπητή μου Niemandrose ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τον διορισμό μου ως γελωτοποιού της τρίτης ηλικίας.
  Υποψιάζομαι βέβαια ότι ή τρίτη ηλικία έχει σχέση με την ηλικία της Ροδιάς που είχε δηλώσει στο προηγούμενο σχόλιο ότι της έφτιαξα το κέφι.
  Πράγματι είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις την τρίτη ηλικία να γελάσει γιατί γελάει ποιο δύσκολα από τις άλλες ηλικίες και είναι ουσιαστικό επίτευγμα αν το καταφέρεις.
  Θα τολμούσα όμως, μιας και μου έχεις αναγνωρίσει ότι έχω χιούμορ, να πω ότι το επίπεδο του χιούμορ του σχολίου αυτού είναι της πρώτης σχολικής ηλικίας που λέγαμε να ένας γυαλάκιας, αυτός είναι κούτσαυλος και άλλα αντιστοίχου ποιότητας ευφυολογήματα.
  Για να αποκτήσει δε κανείς και στην δεύτερη ηλικία αυτό που οι Αγγλοσάξονες περιεκτικά χαρακτηρίζουν ως sense of humor ίσως θα πρέπει να γνωρίζει την έννοια της λέξης αυτής.
  Ένας χαρακτηριστικός ορισμός του χιούμορ είναι: πνευματώδης αστεϊσμός, εύθυμη διάθεση, που εκδηλώνεται με άκακη ειρωνεία και προκαλεί στους άλλους διασκέδαση και ευχαρίστηση.
  Είναι δε απόλυτα σωστό αυτό που έχει πει ο Ουμπέρτο Εκο:
  όποιος σατιρίζει τον εαυτό του ή αποδέχεται τη σάτιρα, θ' αποδεικνύει την κοινωνική του ανωτερότητα, κι όποιος δεν θα μπορεί να επιτρέπει στον εαυτό του αυτή την πολυτέλεια, θα αποκαλύπτει δημόσια την κατώτερότητα του".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μπλα-μπλα-μπλα. Οι βλάκες μου προκαλούν άλλοτε το γέλιο, άλλοτε το θυμό και άλλοτε τη λύπηση. Όταν μου προκαλούν το πιο δυσβάσταχτο από αυτά αποχωρώ.
  Ώρα σου καλή και καλές αναμεταξύ σας κολακείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Roma locuta,causa finita.
  (Από την στιγμή που μίλησε η Ρώμη,δηλαδή το Βατικανό ,η συζήτηση θεωρείται λήξασα.)

  Ω,δυστυχία μείναμε πάλι οι βλάκες μόνοι μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή