Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΩΡΑΚΑΜΕΝ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΑΣ! ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Η Ελληνική Χωροφυλακή ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1833 ως Βασιλική Χωροφυλακή.  Ήταν σώμα με στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία.  Οι χωροφύλακες που κατατάχθηκαν εθελούσια, ηλικίας 25 έως 40 ετών, έπρεπε να γνωρίζουν γράμματα και γραφή και να έχουν  τετραετή ευδόκιμη προϋπηρεσία στο στρατό.
Το 1984 τα δύο σώματα συγχωνεύθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία.
Τις σχέσεις μεταξύ των δύο σωμάτων, όταν συνυπήρχαν,  τις έχει περιγράψει με τον παραστατικότερο τρόπο ο Μπιθικώτσης όταν τον ρώτησαν πως βλέπει τον Στέλιο Καζαντζίδη.
Ο Στέλιος είναι σαν τον αρχηγό της Χωροφυλακής και εγώ σαν τον αρχηγό της Αστυνομίας Πόλεων!
Οι απόφοιτοι των αστυνομικών σχολών σαφώς είχαν καλύτερη εκπαίδευση και παιδεία από τους χωροφύλακες, ιδίως αυτούς που υπηρετούσαν στα διάφορα χωριά της χώρας. 
Το 1920 ιδρύθηκε και η Αστυνομία Πόλεων, σώμα με αποστολή την αστυνόμευση των πόλεων της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας και της Κέρκυρας στα πρότυπα της αγγλικής αστυνομίας από τον Σερ Φρέντερικ Λοχ Χάλιντει τον Άγγλο ιδρυτή και πρώτο αρχηγό του Σώματος. 


Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές απολαυστικές αναφορές χωροφυλάκων που βασίζονται όχι μόνο στις παράλογες διαταγές που εξέδιδαν οι διάφοροι χωροφύλακες με την αίσθηση της εξουσίας που είχαν στον αγροτικό πληθυσμό, αλλά και με την προσπάθεια τους να τις γράφουν στην επικρατούσα τότε καθαρεύουσα χωρίς βέβαια να έχουν και τις αντίστοιχες γνώσεις οπότε το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα κωμικό.  
Το 2007 είχα δημοσιεύσει  ΜΙΑ ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ 1907 του υπενωμοτάρχη Ματαράγκας Καρδίτσας Νικολάου Παπακωνσταντίνου. .(διαβάζεται αν πατήσει κανείς το + και το μεγεθύνει) 


Μια άλλη αναφορά, εκτός της γλαφυρότητας της, αποδεικνύει ότι ο Ενωμοτάρχης Μιχάλης Ζουλαχμάκης  που την υπογράφει είναι και γνώστης της ιστορίας της Σταχτοπούτας!
 
Εν Κούλουρη τη 10η Νοεμβρίου 1894
Προς το Σεβαστόν και Αξιότιμον Αρχηγείον Χωροφυλακής
ΑΘΗΝΑΖΕ
Έχω την τιμήν, να φέρω εις γνώσιν υμών τα κάτωθι.
Χθες περί λύχνων αφάς, καιροφυλακτίσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές, αποτελούμενον εκ μίας εγχωρίου νεάνιδος και ενός αλλοφύλου άρρενος εις στάσιν απρεπή, αλλά λόγω του δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος, τα τεκμήρια της ανόμου πράξεώς των, την τε γυναικείαν σκελέαν, την εγχώριον παντούφλαν και τον πήλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός.
Ο ανήρ διετέλη ενταύθα εξ Αθηνών προσωρινώς και επί συστάσει, εις πανδοχείον και απέδρα περί το λυκαυγές κρυφίως και υπούλως, δια του πορθμείου.
Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλλει την εγχώριον παντούφλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσης, ταύτης κηρυχθείσης εις άγνοιαν.
Την σκελέαν κρατώ ως πειστήριον
 Ευπειθέστατος ο Αναφέρων Αστυνόμος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΑΧΜΑΚΗΣ
Ενωμοτάρχης
 
Μία ακόμα απολαυστική αναφορά είναι του υπενωμοτάρχη Μήτρου Ζουλαχμάκη από την Αργολίδα, πιθανώς αδελφού του παραπάνω ενωμοτάρχη:
 
«Προς την Μοιραρχίαν Αργολίδος και Κορινθίας
Περί πράξεως και κατά ντίπ πρόσωπον προσβολής και υβρίσεως υποφαινομένου…
Σήμερον την 10ην της νύξ αμέσως άμα επληροφορήθην παραχρήμα ότι ο ληστοφυγόδικος και επιγεγραμμένος υπό της Σής Κυβέρνησις Μήτρος Αρκούδας ευρίσκεται ταύτην την νύξ εις τον οίκον του Αθανασίου Βλάγκου, όστις και κουμπάρος μετερχόμενος και τον ληστήν τω ανωτέρω είχε κονάκι, παραλαβών τους υπ’ εμέ στρατιώτας Λάζαρον Στρατήν, Ευάγγελον Βλάχον και Μανώλην Μήτρου μετ’ όπλων και οπλισμόν και πολιορκήσαμεν τας στενόδου της οικίας και πάσαν έξοδον με ταύτης και παραθέσας νυκτοφύλακας κοινώς καραούλι, εισήλθον μετά την ξίφος εις χείρας, έν ονόματι του νόμου και του Βασιλέως, να σιλάβω τον έγκλειστον της παρούσης επιγραμμένον ληστήν. Αυτός όμως ευθύς αμέσως με είδε προς παράληψιν καθήκοντος, υπηρεσίας και επιορκίας μού προσέφερε μεζέ και κρασί εις το οποίον εγώ εφνιάσας διέταξα αμέσως ευθύς την παράδοσιν του εν ονόματι του Βασιλέως και του νόμου, όστις με έσπρωξε κατά της θύρας και διά της χείρ του κατά πρόσωπον της δεξιάς παριάς. Εγώ παρέλαβα τους νυχτοφύλακας και διά πύρ ομαδόν κατά του οίκου ανεκάληψα την απόδρασιν και αμέσως ειδοποίησα τον πλησίον σταθμόν. Ταύτα αναφέρω ευπειθώς προς την Σ. Μοιραρχίαν προς συμμόρφωσιν και διαταγήν διά την σύλληψιν του εσωκλείστου ληστοφυγοδίκου.
Ο δράσας ευπειθώς υπενωμοτάρχης
Μήτρος Ζουλαχμάκης»
 
Αλλά και ο υπενωμοτάρχης ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ στην Δημητσάνα απευθύνεται με την αστυνομική εγκύκλιο διαταγή του το 1883 ως απόλυτος άρχων της περιοχής προς όλους!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχας της υπ’ εμέ Αστυνομικής Περιφερείας, της πόλεως Δημητσάνας.
ΑΡΘΡΟΝ 1ον Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο, Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών των και των μέτρων των, προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκεια της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, παρά τας θάλασσας, αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον Όσοι παρ’ εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων, ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός, οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.
Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).
ΑΡΘΡΟΝ 12ον Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων αφεδρωνοκρουσιών.
ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορου, ποδάγρας κλπ.
Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.
Εν Δημητσάνα τη 3/12/1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 
Υπενωμοτάρχης
 
Η πιο γνωστή όμως και ευρέως κυκλοφορούσα αναφορά είναι αυτή που συνέταξε στις 7/4/1923 ο υπαστυνόμος του Κιλκίς Ιωάννης Πετράκης προς τον διοικητή του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, και αφορά μια ενέδρα αστυνομικών σε ληστές που είχαν κατακλέψει την περιοχή στην οποία γράφει : «Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά λίμνην της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε “σταθήτε, ρε πούστηδες, γαμώ το σταυρό σας” και απαντησάντων “κλάσε μας τ’ αρχίδια”, απέδρασαν…».
Επίσης στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ότι  ο ίδιος υπαστυνόμος , την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 1925, επικεφαλής μεγάλου αστυνομικού αποσπάσματος, πολιορκούσε τη συμμορία του Φώτη Γιαγκούλα στην Κλεφτοβρύση, και όταν νόμισέ  ότι είχε πετύχει με το όπλο του τον πολιορκημένο λήσταρχο, αναφώνησε περιχαρής: «Το σκότωσα το σκυλί, παιδιά, χτυπάτε αλύπητα τους άλλους!». Τότε, απ’ το ταμπούρι του Γιαγκούλα ακούστηκε η απάντηση: «Μου έκλασες τ’ αρχίδια, κύριε μοίραρχε!». Τελικά, ο Φώτης Γιαγκούλας σκοτώθηκε σε αυτή τη μάχη και ο δικτάτωρ Θεόδωρος Πάγκαλος προήγαγε τον  Ιωάννη Πετράκη σε ταγματάρχη επ’ ανδραγαθία.
Μόνο που το εωράκαμεν τους ληστάς δεν έχει γραφτεί από κανένα υπαστυνόμο Πετράκη αλλά είναι δημιούργημα της σατιρικής φαντασίας του συγγραφέα Γιώργου Σκαμπαρδώνη, υπάρχει στη εξαντλημένη συλλογή διηγημάτων του "πάλι κεντάει ο στρατηγός" (1997 Καστανιώτης) και είναι μάλιστα αφιερωμένη στον Νίκο Χουλιαρά, και έχει ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 1993 και όχι  7/4/1923 όπως κυκλοφορεί. 


Το γεγονός το έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο συγγραφέας στον Νίκο Σαραντάκο και διατηρώ πλέον και την υπόνοια πως δεν υπήρξε ποτέ υπαστυνόμος στο Κιλκίς ονομαζόμενος Ιωάννης Πετράκης.
Επίσης στις αναφορές των δύο Ζουλαχμάκηδων αυτοί δεν θα υπέγραφαν ως Μιχάλης αντί για Μιχαήλ και Μήτρος αντί για Δημήτριος.(Υπάρχει όμως και Άγιος Μήτρος που εορτάζει στις 28 Μάϊου) 
Πιθανολογώ δε πως αν όχι όλες, αλλά οι περισσότερες από τις παραπάνω αναφορές και διαταγές είναι ευφυή κατασκευάσματα διαφόρων με ιδιαίτερη σατιρική φλέβα συγγραφέων. Για να γίνουν δε πιστευτά τα κείμενα αυτά οι κυκλοφορούσες φωτοτυπίες μερικών από τα έγγραφα είναι γραμμένες μεν με παλιά γραφομηχανή μόνο που το κείμενο τους είναι με μονοτονικό!
Τουλάχιστον ένα άλλο σπαρταριστό κείμενο που εμφανίζεται ως Απόσπασμα Πρακτικών συνεδριάσεως της Εφοροδημογεροντίας Σουφλίου της 1ης Αυγούστου 1904 είναι γραμμένο με πολυτονικό.(διαβάζεται αν πατήσει κανείς το + και το μεγεθύνει)


Τα σχόλια εγκρίνονται μετά από έγκριση. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου